shizofreniya's Bots

shizofreniya's bots that are currently listed on DBL