VC | emerald 💎

VC | emerald 💎

Connections

Discord Bots

Wheat

Wheat

Bot có khả năng xem bài Tarot bằng tiếng Việt tốt nhất hiện nay!

  #Fun

View

6

Discord Servers

VNC | #Rạp Xiếc Trung Ương

VNC | #Rạp Xiếc Trung Ương

Đây là 1 server cộng đồng của các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm bạn và vui chơi, cùng nhau học tập chia sẻ.

  #Social

  #Fun

  #Giveaway

View

1

Lời Từ Trái Tim

Lời Từ Trái Tim

Vietnamese Server

  #Giveaway

  #Fun

  #Music